• Câu hỏi:

  Sự kiện pháp lí có thể:

  • A. Làm phát sinh một quan hệ pháp luật cụ thể 
  • B. Làm thay đổi một quan hệ pháp luật cụ thể
  • C. Làm chấm dứt một quan hệ pháp luật cụ thể 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC