• Câu hỏi:

  Cơ quan quản lý nhà nước cao nhất của nước ta là:

  • A. Chính phủ
  • B. Chủ tịch nước
  • C. Tòa án tối cao
  • D. Quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC