• Câu hỏi:

  Văn bảo nào sau đây là “văn bản do quốc hội thông qua” ở Việt Nam:

  • A. Hiếp pháp
  • B. Quyết định
  • C. Nghị định
  • D. Lệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC