YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật:

  • A. Có năng lực chủ thể pháp luật.
  • B. Có năng lực pháp lí. 
  • C. Có năng lực năng lực pháp lí. 
  • D. Cả A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Chủ thể của QHPL phải có năng lực chủ thể và bằng hành vi của mình tham gia vào quan hệ pháp luật

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA