ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thủ tướng ký nghị định của Chính phủ với tư cách

  • A. Cá nhân
  • B. Đại diện chính phủ
  • C. Thành viên chính phủ
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1