• Câu hỏi:

  Thủ tướng ký nghị định của Chính phủ với tư cách

  • A. Cá nhân
  • B. Đại diện chính phủ
  • C. Thành viên chính phủ
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC