ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tổng hợp các quy phạm điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đó chính là:

  • A. Hệ thống pháp luật 
  • B. Chế định pháp luật
  • C. Quy phạm pháp luật
  • D. Ngành luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1