ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước
  • B. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp
  • C. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra
  • D. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1