AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự:

  • A. Phân chia quyền lực
  • B. Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước
  • C. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án
  • D. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>