• Câu hỏi:

  Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đó chính là:

  • A. Uy ban nhân dân
  • B. Tòa án nhân dân
  • C. Viện Kiểm sát nhân dân
  • D. Hội đồng nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC