• Câu hỏi:

  Việc thực hiện pháp luật được đảm bảo bằng: 

  • A. Đường lối, chính sách của Nhà nước
  • B. Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước
  • C. Cưỡng chế nhà nước 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC