• Câu hỏi:

  Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính:

  • A.  Hội phụ nữ
  • B. Mặt trận tổ quốc
  • C. Công đoàn
  • D. Nhà nước 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC