ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Chính phủ là: 

  • A. Cơ quan chấp hành và điều hành
  • B. Cơ quan tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước 
  • C. Cơ quan điều hành hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1