ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tuân thủ pháp luật là:

  • A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
  • B. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. 
  • C. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
  • D. Cả A và B
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ⇒ A. Tuân thủ PL là việc chủ thể PL kiềm chế mình không thực hiện những điều pháp luật cấm → thực hiện pháp luật mang tính thụ động

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1