YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong các văn bản sau của hệ thống văn bản quy luật pháp luật Việt Nam: 

  • A. Bộ Luật 
  • B. Pháp lệnh 
  • C. Thông tư 
  • D. Chỉ thị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA