ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp cơ bản để thực hiện quyền lực nhà nước, đó là:

  • A. Hình thức cấu trúc nhà nước
  • B. Hình thức nhà nước
  • C. Chế độ chính trị 
  • D. Hình thức chính thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1