ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Câu nói: “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế thông qua pháp luật” có nghĩa là: 

  • A. Pháp luật chính là sự phản ánh các điều kiện tồn tại khách quan của xã hội. 
  • B. Đường lối, chính sách của đảng cầm quyền bị quy định bởi cơ sở kinh tế.
  • C. Pháp luật của nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách của đảng cầm quyền.
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1