ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các thuộc tính của pháp luật là:

  • A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) 
  • B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  • C. Tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1