ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một hành vi bị xem là vi phạm khi hành vi đó xâm hại các quan hệ nào sau đây:

  • A. Mọi quan hệ tồn tại trong xã hội 
  • B. Một số quan hệ xã hội quan trọng
  • C. Xâm hại đến một số quan hệ xã hội được pháp luật ghi nhận và bảo vệ
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1