ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để một tổ chức được coi là pháp nhân: 

  • A. Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  • B. Có tài sản độc lập với tài sản của tổ chức, cá nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia vào các QHPL một cách độc lập
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1