ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chế tài có các loại sau:

  • A. Chế tài hình sự và chế tài hành chính
  • B. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
  • C. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
  • D. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1