YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây không thuộc hệ thống cơ quan hành pháp:

  • A. Ngân hàng nhà nước VN
  • B. Bộ Công thương
  • C. Bộ Tài chính 
  • D. Ủy ban nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA