YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:

  • A. Quyền uy, mệnh lệnh
  • B. Quyền uy, thỏa thuận
  • C. Thỏa thuận, mệnh lệnh
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA