• Câu hỏi:

  Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

  • A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
  • B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
  • C. Tuân thủ pháp  luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
  • D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp  luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC