ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Chỉ có CQNN hoặc người có thẩm quyền mới thực hiện hình thức ADPL. 
  • B. Cơ quan TCXH không có quyền thực hiện hình thức ADPL. 
  • C. Cơ quan TCXH có quyền thực hiện hình thức ADPL khi nhà nước trao quyền.
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1