ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều 32 Luật lao động quy định: tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc là:

  • A. Ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó
  • B. Ít nhất phải bằng 50% mức lương cấp bậc của công việc đó 
  • C. Ít nhất phải bằng 60% mức lương cấp bậc của công việc đó
  • D. Ít nhất phải bằng 40% mức lương cấp bậc của công việc đó
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1