YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp điều chỉnh của Luật hinh sự là:

  • A. Quyền uy
  • B. Bình đẳng
  • C. Thỏa thuận
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA