• Câu hỏi:

  Theo  quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992 thì Hội đồng nhân dân các cấp là: 

  • A. Do Quốc hội bầu ra
  • B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
  • C. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 
  • D. Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC