ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc “không áp dụng hiệu lực hồi tố” của văn bản pháp luật được hiểu là:

  • A. Văn bản pháp luật chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  • B. Văn bản pháp luật chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định. 
  • C. Văn bản pháp luật không áp dụng đối với những hành vi xảy ra trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật. 
  • D. Cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1