YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pháp nhân được nhà nước cho phép thành lập có:

  • A. Năng lực hành vi
  • B. Năng lực pháp luật
  • C. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA