• Câu hỏi:

  Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành:

  • A. Thủ tướng Chính phủ
  • B. Chủ tịch Quốc hội
  • C. Tổng Bí thư
  • D. Chủ tịch nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC