ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ:

  • A. Dân chủ chủ nô
  • B. Dân chủ quý tộc
  • C. Dân chủ tư sản
  • D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1