ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bản chất Nhà nước theo quan là:

  • A. Tính giai cấp và tính xã hội
  • B. Tính giai cấp
  • C. Tính xã hội
  • D. Không có thuộc tính nào 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1