ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng của pháp luật: 

  • A. Chức năng lập hiến và lập pháp 
  • B. Chức năng giám sát tối cao
  • C. Chức năng điều chỉnh các QHXH 
  • D. Cả A, B và C đều đúng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1