• Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá:

  • A. Quốc hội
  • B. Chính phủ
  • C. Chủ tịch nước
  • D. Thủ tướng Chính phủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC