ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các loại văn bản pháp luật, văn bản chủ đạo:

  • A. Luôn luôn chứa đựng các quy phạm pháp luật
  • B. Mang tính cá biệt – cụ thể
  • C. Nêu lên các chủ trương, đường lối, chính sách 
  • D.  Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1