YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân các cấp có quyền ban hành loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Nghị quyết
  • B. Nghị định
  • C. Nghị quyết, nghị định 
  • D. Nghị quyết, nghị định, quyết định 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ⇒ A. Ra nghị quyết để UBND cùng cấp thực hiện.

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA