ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lí hành chính? 

  • A. Các cơ quan quản lí nhà nước 
  • B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân
  • C. Tòa Án
  • D. Viện kiểm sát
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1