• Câu hỏi:

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do: 

  • A. Quốc hội ban hành
  • B. Chủ tịch nước ban hành 
  • C. Chính phủ ban hành
  • D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC