YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình phạt được quy định trong:

  • A. Luật hành chính 
  • B. Luật hình sự 
  • C. Luật Tố tụng hình sự 
  • D. Cả A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA