YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh: 

  • A. Chính phủ
  • B. Quốc hội
  • C. Chủ tịch nước
  • D. Bộ Chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA