• Câu hỏi:

  Các con đường hình thành nên pháp luật nói chung:

  • A. Tập quán pháp
  • B. Tiền lệ pháp 
  • C. VBQPPL 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC