ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước thì:

  • A. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên
  • B. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
  • C. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến
  • D. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1