ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt giữa pháp luật và đạo đức:

  • A. Pháp luật là quy tắc xử sự của con người trong xã hội còn đạo đức thì không là quy tắc xử sự của con người trong xã hội
  • B. Pháp luật mang tính bắt buộc chung còn đạo đức thì không
  • C. Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội còn đạo đức thì không điều chỉnh quan hệ xã hội
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1