ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thời điểm năng lực pháp lụât và năng lực hành vi của Pháp nhân được Nhà nước công nhận là:

  • A. Cùng một thời điểm
  • B. Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi
  • C. Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật
  • D. Câu A & C đều đúng  
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1