YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lỗi được thể hiện dưới mấy hình thức:

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA