• Câu hỏi:

  Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

  • A. Việt Nam
  • B. Trung Quốc
  • C. Campuchia
  • D. CuBa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC