ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cốt Lõi của sự ra đòi nhà nước là:

  • A. Kết quả của 03 lần phân công lao động ừong lịch sử.
  • B. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
  • C. Nhu cẩu về sự cẩn thiết phải có một tồ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
  • D. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1