ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội công xã nguyên thủy:

  • A. Mang tính bắt buộc và không mang tính cưỡng chế 
  • B. Mang tính bắt buộc và mang tính cưỡng chế
  • C. Không mang tính bắt buộc và không mang tính cưỡng chế 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1