• Câu hỏi:

  Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chứng thực vào di chúc bằng văn bản của công dân:

  • A. UBND cấp huyện
  • B. UBND cấp tỉnh
  • C. UBND cấp xã
  • D. Tòa án nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC