• Câu hỏi:

  Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà nước có những biện pháp nào? 

  • A. Biện pháp về mặt kinh tế
  • B. Biện pháp về mặt tổ chức 
  • C. Biện pháp cưỡng chế nhà nước 
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC